OUG 5 - 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE - echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona corespunzător şi echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi, pentru curent alternativ, şi 1.500 de volţi, pentru curent continuu;

Unelte industriale fixe de mari dimensiuni - un ansamblu de mari dimensiuni de maşini, echipamente şi/sau componente care funcţionează împreună pentru o aplicaţie specifică, sunt instalate şi dezinstalate cu titlu permanent de către profesionişti într-un anumit loc şi utilizate şi întreţinute de profesionişti într-o instalaţie industrială de producţie sau de cercetare şi dezvoltare;
 

Instalaţie fixă de mari dimensiuni - o anumită combinaţie de mari dimensiuni de mai multe tipuri de aparate şi, după caz, de alte dispozitive, care:
(i) sunt asamblate, instalate şi dezinstalate de către profesionişti;
(ii) sunt destinate utilizării permanente ca parte a unei clădiri sau a unei structuri într-un amplasament prestabilit şi destinat acestui scop; şi
(iii) pot fi înlocuite numai prin acelaşi tip de echipament proiectat special;
 

Echipamente mobile fără destinaţie rutieră - echipamente care dispun de o sursă proprie de energie, a căror funcţionare în timpul lucrului necesită fie mobilitate, fie o mişcare continuă sau semicontinuă între o succesiune de puncte de lucru fixe; 

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, inclusiv componentele, subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deşeu; 


DEEE de dimensiuni foarte mici - deşeuri de echipamente electrice şi electronice la care nicio dimensiune exterioară nu este mai mare de 25 cm; 


Producător - orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanţă astfel cum este definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:
(i) are sediul în România şi fabrică EEE sub propriul nume sau propria marcă comercială sau ale cărui EEE sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume sau sub propria marcă comercială, pe teritoriul României;
(ii) are sediul în România şi revinde pe teritoriul României sub propriul nume sau propria marcă comercială echipamente produse de alţi furnizori, un revânzător nefiind considerat "producător" atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. (i);
(iii) are sediul în România şi introduce pe piaţa naţională, cu titlu profesional, EEE dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene; sau
(iv) vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanţă direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în România şi are sediul într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă.
Orice persoană care asigură în mod exclusiv o finanţare, în cadrul sau în temeiul unui contract de finanţare, nu este considerată "producător" decât în cazul în care acţionează ca producător în sensul pct. (i)-(iv); 


Distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, care face un EEE disponibil pe piaţă. Această definiţie nu împiedică un distribuitor să fie, în acelaşi timp, producător; 


DEEE provenite de la gospodării particulare - DEEE provenite de la gospodării particulare şi DEEE de origine comercială, industrială, din instituţii şi din alte surse care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare. Deşeurile provenite din EEE care ar putea fi utilizate atât de gospodării particulare, cât şi de utilizatori în afara gospodăriilor particulare sunt considerate drept DEEE provenite de la gospodării particulare;
 

Contract de finanţare - orice acord sau contract de împrumut, leasing, închiriere sau vânzare la termen referitor la un echipament, fie că acordul sau contractul respectiv sau orice acord sau contract auxiliar prevede sau nu efectuarea sau posibilitatea efectuării unui transfer de proprietate privind echipamentul în cauză;
 

A face disponibil pe piaţă - orice tip de furnizare a unui produs spre distribuire, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cursul unei activităţi comerciale, fie în schimbul unei plăţi, fie gratuit; 

Cu titlu profesional - în cadrul activităţii desfăşurate în mod obişnuit, în mod normal şi repetat;
 

Introducere pe piaţă - acţiunea de a face disponibil, cu titlu profesional, un produs pentru prima dată pe piaţa naţională;
 

Înlăturare - manipularea manuală, mecanică, chimică sau metalurgică ce are ca rezultat faptul că substanţele, amestecurile şi componentele periculoase sunt reţinute într-un flux identificabil sau reprezintă o parte identificabilă a unui flux din cadrul procesului de tratare. O substanţă, un amestec sau o componentă este identificabilă dacă poate fi monitorizată pentru a se verifica dacă tratarea sa este sigură din punctul de vedere al protecţiei mediului;
Dispozitiv medical - EEE definite la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare;
 

Dispozitiv medical de diagnostic în vitro - EEE definite la art. 2 pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările şi completările ulterioare;
Dispozitiv medical implantabil activ - EEE definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificările ulterioare;
 

Produse orfane - produse ale unor producători care şi-au încetat activitatea sau care nu pot fi identificaţi la momentul când acestea devin deşeuri; 

Deşeuri istorice - DEEE provenite de la produse introduse pe piaţă anterior datei de 1 ianuarie 2007; 


Organizaţie colectivă - operator economic constituit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, autorizat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor potrivit prevederilor art. 25 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi care are drept activitate exclusiv preluarea şi ducerea la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de echipamente electrice şi electronice sau ai reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice;
Sistemul unul la unul - sistem prin care, la achiziţionarea unui EEE, se preia un DEEE de tip echivalent, îndeplinind aceleaşi funcţii ca echipamentul furnizat;
Perioada de garantare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător, în cadrul căruia produsele de folosinţă îndelungată trebuie să îşi menţină caracteristicile funcţionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare, la sfârşitul căruia se consideră că un echipament electric şi electronic devine deşeu; 


Interes naţional esenţial de securitate - acele interese naţionale care au rol de a asigura funcţiile vitale ale siguranţei, apărării şi securităţii naţionale, suveranităţii, independenţei şi integrităţii ţării şi infrastructurilor naţionale; 


Telecomunicaţii-comunicaţii electronice, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.